Home Uncategorized Zyrtare: Albin Kurti nuk mund të garojë në zgjedhje

Zyrtare: Albin Kurti nuk mund të garojë në zgjedhje

117
0

Gjykata Kushtetuese e Kosovës ka publikuar aktgjykimin e plotë lidhur me votimin e Qeverisë së Kosovës, të udhëhequr nga Avdullah Hoti.

Pas këtij vendimi të plotë tashmë është zyrtare që Albin Kurti nuk mund të garojë në zgjedhje

Vendimi thotë se “në bazë të nenit 71.1 të Kushtetutës të Republikës së Kosovës, në ndërlidhje me nenin 29.1 (q) të Ligjit për Zgjedhjet e Përgjithshme, personi i dënuar për vepër penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në tri (3) vitet e fundit, nuk mund të jetë kandidat për deputet e as të fitojë mandat të vlefshëm në Kuvendin e Republikës së Kosovës”, thuhet në vendimin e Kushtetutës.

Vendimi:

VENDOS

I. TE SHPALLE kerkesen te pranueshme;

II. TE KONSTATOJE se, ne baze te nenit 71.1 te Kushtetutes te Republikes se Kosoves, ne nderlidhje me nenin 29.1 (q) te Ligjit per Zgjedhjet e Pergjithshme, personi i denuar perveper penale me nje vendim gjyqesor te formes se prere ne tri (3) vitet e fundit, nuk mund te jete kandidat per deputet e as te fitoje mandat te vlefshem ne Kuvendin e Republikes se Kosoves;

III. TE KONSTATOJE se Vendimi nr. 07/V-014 i Kuvendit te Republikes se Kosoves per Zgjedhjen e Qeverise se Republikes se Kosoves, i 3 qershorit 2020, nuk eshte ne pajtueshmeri me paragrafin 3 te nenit 95 [Zgjedhja e Qeverise] te Kushtetutes, sepse Qeveria nuk ka marre shumicen e votave te te gjithe deputeteve te Kuvendit te Republikes se Kosoves;

IV. TE KONSTATOJE se marre parasysh se Qeveria nuk eshte zgjedhur sipas paragrafit 3 te nenit 95 [Zgjedhja e Qeverise] te Kushtetutes, atehere mbeshtetur ne paragrafin 4 te nenit 95 [Zgjedhja e Qeverise] te Kushtetutes, Presidenti i Republikes se Kosoves shpall zgjedhjet, te cHat duhet te mbahenjo me vone se dyzet (40) dite nga dita e shpalljes se tyre;

V. TE KONSTATOJE se ky Aktgjykim nuk ka efekt prapaveprues dhe mbeshtetur ne parimin e sigurise juridike vendimet e Qeverise mbeten ne fuqi, si dhe Qeveria mbetet ne detyre deri ne zgjedhjen e Qeverise se re;

VI. TE SHPALLE se ky Aktgjykim hyn ne fuqi diten e publikimit dhe dorezimit te tij tek palet;

VII. TE PUBLIKOJE kete Aktgjykim ne Gazeten Zyrtare, ne pajtim me nenin 20-4 te Ligjit per Gjykaten Kushtetuese.

Gjyqtari raportues
65

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here